Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Dette er Stord kommune sine sider for medverknad i planarbeid. - Link til kommunen si heimeside

Page

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument

Kommuneplanen består av to delar: ein samfunnsdel med mål og strategiar som fortel i kva for retning me vil at samfunnet skal utvikla seg, og ein arealdel som viser kva me kan byggje kor i kommunen og kva areal som ikkje skal byggjast ut. Årsbudsjettet og økonomiplanen utgjer handlingsplan som fastset korleis kommuneplanen skal følgjast opp.

Kommuneplanen sin samfunnsdel

Stord kommunestyre vedtok kommuneplanen sin samfunnsdel for Stord kommune 2022-2043 i møte 21. juni 2022, lenke til saksprotokoll

Samfunnsplanen kan lesast her

Samfunnsdelen peikar på tre satsingsområde for komande planperiode:

  • Sterkt regionsenter for Sunnhordland handlar om at Stord skal vere pådrivar for regional samhandling og utvikling i Sunnhordland
  • Grøn by handlar om å vere ein føregangskommune i det grøne skiftet og nå målet om å vere eit attraktivt nullutsleppssamfunn i 2030
  • Inkluderande fellesskap handlar om korleis me kan leggje til rette lokalsamfunna våre slik at me som innbyggjarar trivest og lever gode og trygge liv

Felles for desse satsingsområda er at arealplanlegging og arealforvaltning er viktige verkemiddel for å nå måla i samfunnsdelen. 

Kommuneplanen sin arealdel

Arealdelen viser kva som kan byggjast kor i kommunen, og kva areal som ikkje skal byggjast ut. Det er kommuneplanen sin arealdel som fastsett arealbruken med juridisk bindande verknad. Arealdelen skal leggast til grunn for reguleringsplanlegging og handsaming av byggesaker. 

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share